Državni ured za reviziju – Ugovor za javnu nabavu monitora, Klasa: 406-01/17-01/9, Urbroj: 613-01-01-17-37 od 06.11.2017.