Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet – Ugovor o javnoj nabavi roba, Klasa: 406-09/17-05/27, Urbroj: 251-71-01-17-12 od 07.08.2017.