HP – Hrvatska pošta d.d. – Ugovor broj HP-12/3-023217/17 o nabavi dodataka i periferija od 27.12.2017., Zagreb