HAMAG – BICRO – Ugovor o nabavi robe računalne opreme, Klasa: 406-09/18-01/02, Urbroj: 567-10-18-6 od 27.06.2018.